A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Bakó-Szikszai Enikő – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://enkepem.com honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 1. A Szolgáltatás nyújtója

Név: Bakó-Szikszai Enikő

Székhely: 9151 Abda, Zöldmező utca 41/b.

Adószám: 67834255-1-28

Email cím: enkepeminfo@gmail.com

Telefonszám: +36/308342565

 1. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a https://enkepem.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott szolgáltatásával a önismerethez és az oktatáshoz kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat és egyéb tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók megismerjék a valódi önismeret technikáit és a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezzenek a témában, valamint a művészeti tanfolyamokkal kapcsolatos széleskörű információkat szerezzenek.

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében művészettel és önismerettel kapcsolatos tananyagok rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a honlapon keresztül közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Bakó-Szikszai Enikő, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes művészeti képzések, tanfolyamok, konzultációs lehetőségek, tanácsadás) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem”, “Jelentkezem“ vagy azzal azonos tartalmú gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

 1. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a https://enkepem.com weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 1. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 1. A tananyagokhoz való hozzáférés módja

A tananyagokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos információkat minden esetben a visszaigazoló e-mail, vagy e-mailek tartalmazzák.

 1. A megbízási díj teljesítése

Felhasználó a Megrendelt Termék/Szolgáltatás ellenértékét banki átutalási fizetési mód választása esetén a megrendelésről kapott visszaigazolástól, míg a készpénzátutalási megbízás útján történő fizetési mód választása esetén annak kézhezvételétől számított 8 napon belül megfelelően teljesíteni köteles.

Bankkártyás fizetés esetén

Tudomásul veszem, hogy a(z) [Bakó-Szikszai Enikő] ([9151 Abda, Zöldmező u. 41/b.]) adatkezelő által a(z) [www.enkepem.com] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai

Az adattovábbítás célja: biztonságos online bankkártyás fizetés]

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

a. A vásárló a kereskedő weboldalán összeválogatja a megvásárolandó termékeket, majd elindítja a SimplePay online fizetést.

b. A fizetés elindításakor a megrendelés adatai átkerülnek a SimplePay rendszerébe (LiveUpdate). Ezzel egy időben a vásárló átkerül a SimplePay fizetőoldalára. A fizetőoldalon tudja megadni a vásárló a kártyájának adatait. A fizetőoldalra érkezéskor jön létre a tranzakció a SimplePayrendszerében.

c. A kártyaadatok megadása után megtörténik a fizetés banki hitelesítése.

d. A vásárló vissza van irányítva a kereskedő weboldalára (BackRef). Itt a visszaadott adatok alapján tájékoztatni kell a vásárlót a tranzakció eredményéről.

e. Ezután a háttérben végrehajtódik a csalás megfigyelő és megelőző folyamat. Ha ennek során nem észlel a rendszer semmilyen problémát, akkor a háttérben visszajelzést küld a weboldal felé (IPN). Ez a fizetési tranzakció vége.

 1. Számlázás

A Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 1. Felmondás

Felmondás rendezvény esetén:

A felmondás határideje legkésőbb a rendezvény kezdődátuma előtti 10. nap.

Rendezvény-sorozat (pl. több alkalmas tréningek, több napos rendezvény stb.) esetén a rendezvény első napjának dátuma, mínusz 14 nap.

 1. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 1. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális – esetleges – következményekért,

veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek.

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://enkepem.com  weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

Ebből következően tilos az anyagok vagy annak részeit bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

 1. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 1. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 1. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: enkepeminfo@gmail.com